การเงิน

จัดหาแหล่งเงินทุน เจรจาเงื่อนไขและจัดโครงสร้างข้อตกลงที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนของคุณ

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการทราบว่า เราสามารถช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้อย่างไร
การระดมทุนผ่านหุ้น

จัดหาแหล่งการลงทุนหุ้นทั่วโลก ผ่านการร่วมเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม และหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด โดยทำงานร่วมกับเจ้าของหรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

การกู้ยืม

เชื่อมโยงกับแหล่งเงินกู้ทั่วโลก เพื่อให้ได้มาซึ่งเงื่อนไขที่ดีที่สุด และได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน

คำปรึกษาเรื่องกองทุน

เข้าถึงผู้จัดการกองทุน หรือนักลงทุนชั้นนำในวงการด้านกองทุนอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อเราเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

หากคุณต้องการกลยุทธ์ คำแนะนำ และทางออกด้านการเงินที่สามารถนำไปใช้ให้สัมฤทธิ์ผลได้จริง