คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของ JLL

วันที่มีผล: ธันวาคม 2022

เราคือใคร

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านอสังหาริมทรัพย์และการจัดการลงทุนร่วมกับบริษัทย่อยและ
บริษัทในเครือ

พันธสัญญาของเราต่อความเป็นส่วนตัว

เรารับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง ซึ่งเราจะอธิบายถึงวิธีการของเราด้วยคำชี้แจงนี้ โดยจะกำหนดถึงวิธีที่เราใช้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินการที่เราทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ วิธีการคุ้มครอง และจะอธิบายถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ (หากมี) เราได้สรุปแนวทางการจัดการและการใช้งานในข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่พันธสัญญาต่อความเป็นส่วนตัว

กรณีที่เราเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

JLL อาจมีการปรับปรุงคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บ้างเป็นครั้งคราว โดยเมื่อมีการปรับปรุงนี้ เราจะโพสต์คำชี้แจงฉบับปรับปรุงไว้ในหน้านี้และในที่อื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมการแจ้งเตือนในหน้าแรกของเรา ซึ่งคุณสามารถกลับมาตรวจสอบได้ที่หน้านี้เพื่อดูการเปลี่ยนเปลงที่เราได้ทำไป

ในทำนองเดียวกัน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้นั้นก็จำเป็นต้องมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกัน โปรดแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงที่คุณมีความสัมพันธ์กับเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

เราจะไม่ปิดบังถึงวิธีการดำเนินการและวิธีการที่เราจะนำไปใช้เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่างนี้จะสรุปข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม วิธีการและเหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และบุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลด้วย คลิกที่ไอคอน “+” เพื่อดูเนื้อหา

เราอาจไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ด้านล่างทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ JLL (หรือบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ) และผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือหรือบริการที่คุณใช้

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • คุณเอง (โดยตรงจากผู้บริโภค)
 • บันทึกสาธารณะ
 • บุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการด้านการตลาดแบบดิจิทัลและบริการด้านการวิเคราะห์แก่เราโดย ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีตัวระบุเฉพาะ เช่น ID การโฆษณา
 • ตัวแทนทางกฎหมาย/ผู้ได้รับอำนาจ 
 • ผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินหรือสถาบันทางการเงินอื่นๆ
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน ตรวจจับ และการบรรเทาเหตุฉ้อโกง
 • หน่วยงานด้านเครดิตบูโรและบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งทำการยืนยันข้อมูลที่คุณให้มา
 • บุคคลภายนอกซึ่งให้การเข้าถึงแก่ข้อมูลที่เปิดเผยแก่สาธารณะ เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
 • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ (รวบรวมโดยอัตโนมัติ) เมื่อคุณเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มแบบออนไลน์ของเรา
 • คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (รวบรวมโดยอัตโนมัติ) เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือของบุคคลภายนอก
 • บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้าด้านการโฆษณาและบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งให้บริการด้านการตลาดแบบดิจิทัล
 • บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการด้านเว็บไซต์และการรักษาความปลอดภัยบนโลกออนไลน์
 • เมื่อคุณติดต่อหรือมาพบกับเรา (รวบรวมโดยอัตโนมัติ) เช่น การโทรที่เราบันทึกไว้เมื่อโทรมายังคอลเซ็นเตอร์ของเรา หรือจากการใช้งานกล้องวงจรปิด 
 • อุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชัน (รวบรวมโดยอัตโนมัติ)
 • เราอนุมานจากข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณหรือที่เกี่ยวกับคุณ เช่น ความชอบของคุณ
วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือ และบริการ
 • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการแก่คุณ
 • เพื่อบริหาร จัดการ วิเคราะห์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์/ แอปบนมือถือและบริการของเรา
 • เพื่อออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน
 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ในการชำระเงิน
 • เพื่อสื่อสารกับคุณในเรื่องของผลิตภัณฑ์ แอปบนมือถือ และบริการของเรา
 • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ขาย/ผู้จัดจำหน่าย รวมถึงเพื่อจัดการและปฏิบัติตามภาระผูกพันระหว่างคู่สัญญาของผู้ขาย/ผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจความต้องการ ความชอบ และความสนใจของคุณให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อดำเนินการวิเคราะห์กับกิจการภายในและจัดทำการวิจัย ตลาด
 • เพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และหัวข้อที่คุณอาจสนใจ
 • เพื่อมีส่วนร่วมในการริเริ่มด้านการตลาดร่วมกัน
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ
 • เพื่อระบุตัวตนคุณหรืออุปกรณ์ของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ ใดๆ/ทั้งหมดซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงเพื่อตรวจสอบการใช้และการโต้ตอบของคุณกับ ผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือ บริการ และการโฆษณาสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น
บุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจและเชิงพาณิชย์
 • พนักงานของ JLL ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลไว้เพื่อการปฏิบัติงาน
 • หน่วยงานอื่นๆ ของกลุ่ม JLL ที่ช่วยในการส่งมอบบริการของเรา
 • ตัวแทนทางกฎหมาย/ผู้ได้รับอำนาจ 
 • บุคคลภายนอกซึ่งได้ทำการตลาดร่วมกันกับเราและ การดำเนินการในทำนองเดียวกัน
 • บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการของเรา
 • ผู้ดำเนินการด้านการชำระเงิน สถาบันทางการเงิน และบุคคลอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและ สำหรับการรับรองความถูกต้อง การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันการฉ้อโกง
 • บุคคลภายนอกซึ่งทำหน้าที่ส่งมอบการสื่อสารทาง กายภาพของเรา เช่น บริการไปรษณีย์หรือบริการจัดส่ง
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ ตามความจำเป็นในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและในการให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ของเรา
 • บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการด้านการตลาดและ การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้โฆษณาให้เรา ผู้ให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์/อีเมล ผู้ให้บริการด้านการตลาดด้วยอีเมล และผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
 • เครือข่ายของบุคคลภายนอกที่เป็นคู่ค้าด้านการ โฆษณา
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือเราด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมด้านความปลอดภัย
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน ตรวจจับ และการบรรเทาเหตุฉ้อโกง
 • หน่วยงานด้านเครดิตบูโร
 • นักกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาของเรา
 • หน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานที่กำกับดูแล และบุคคลภายนอกอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • คุณเอง (โดยตรงจากผู้บริโภค)
 • ตัวแทนทางกฎหมาย/ผู้ได้รับอำนาจ 
 • ผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินหรือสถาบันทาง การเงินอื่นๆ
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในการ ป้องกัน ตรวจจับ และการบรรเทาเหตุฉ้อโกง
 • หน่วยงานด้านเครดิตบูโรและบุคคลภายนอก อื่นๆ ซึ่งทำการยืนยันข้อมูลที่คุณให้มา
 • อุปกรณ์มือถือของคุณ
วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือ และบริการ
 • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการแก่คุณ
 • เพื่อบริหาร จัดการ วิเคราะห์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์/ แอปบนมือถือและบริการของเรา
 • เพื่อออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน
 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ในการชำระเงิน
 • เพื่อสื่อสารกับคุณในเรื่องของผลิตภัณฑ์ แอปบนมือถือ และบริการของเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามคำขอของคุณ
 • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ขาย/ผู้จัดจำหน่าย รวมถึงเพื่อจัดการและปฏิบัติตามภาระผูกพันระหว่างคู่สัญญาของผู้ขาย/ผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจความต้องการ ความชอบ และความสนใจของคุณให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อดำเนินการวิเคราะห์กับกิจการภายในและจัดทำการวิจัย ตลาด
 • เพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และหัวข้อที่คุณอาจสนใจ
 • เพื่อมีส่วนร่วมในการริเริ่มด้านการตลาดร่วมกัน
 • เพื่อบริหารจัดการ ให้การเข้าถึง ตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล และอุปกรณ์ของเรา
 • เพื่อให้การเข้าถึง ตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยแก่สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ของเรา
 • เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและกิจกรรม ฉ้อโกงอื่นๆ
 • เพื่อตรวจสอบ สืบสวน และบังคับใช้นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์/บริการของเรา และข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ
 • เพื่อระบุตัวตนคุณหรืออุปกรณ์ของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ ใดๆ/ทั้งหมดซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงเพื่อตรวจสอบการใช้และการโต้ตอบของคุณกับ ผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น
 • เพื่อสร้าง ดำเนินการ หรือยุติการดาวน์โหลดแอปกับคุณ 
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการอัปเดตและคุณสมบัติใหม่ของแอปที่คุณอาจสนใจ
บุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจและเชิงพาณิชย์
 • พนักงานของ JLL ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลไว้เพื่อการปฏิบัติงาน
 • หน่วยงานอื่นๆ ของกลุ่ม JLL ที่ช่วยในการส่งมอบบริการของเรา
 • ตัวแทนทางกฎหมาย/ผู้ได้รับอำนาจ 
 • บุคคลภายนอกซึ่งได้ทำการตลาดร่วมกันกับเราและ การดำเนินการในทำนองเดียวกัน
 • บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการของเรา
 • ผู้ดำเนินการด้านการชำระเงิน สถาบันทางการเงิน และบุคคลอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและ สำหรับการรับรองความถูกต้อง การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันการฉ้อโกง
 • บุคคลภายนอกซึ่งทำหน้าที่ส่งมอบการสื่อสารของ เรา เช่น บริการไปรษณีย์หรือบริการจัดส่ง
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ ตามความจำเป็นในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการ
 • บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการด้านการตลาดและ การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้โฆษณาให้เรา ผู้ให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์/อีเมล ผู้ให้บริการด้านการตลาดด้วยอีเมล และผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
 • เครือข่ายของบุคคลภายนอกที่เป็นคู่ค้าด้านการ โฆษณา
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือเราด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมด้านความปลอดภัย
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน ตรวจจับ และการบรรเทาเหตุฉ้อโกง
 • หน่วยงานด้านเครดิตบูโร
 • นักกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาของเรา
 • หน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานที่กำกับดูแล และบุคคลภายนอกอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • คุณเอง (โดยตรงจากผู้บริโภค)
 • บันทึกสาธารณะ
 • ตัวแทนทางกฎหมาย/ผู้ได้รับอำนาจ 
 • ผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินหรือสถาบันทาง การเงินอื่นๆ
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน ตรวจจับ และการบรรเทาเหตุฉ้อโกง
 • หน่วยงานด้านเครดิตบูโรและบุคคลภายนอก อื่นๆ ซึ่งทำการยืนยันข้อมูลที่คุณให้มา
วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • เพื่อออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน
 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ในการชำระเงิน
 • เพื่อให้บริการตามที่คุณร้องขอ
 • เพื่อประเมินคุณสมบัติสำหรับบางบริการ 
 • เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจความต้องการ ความชอบ และความสนใจของคุณให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อดำเนินการวิเคราะห์กับกิจการภายในและจัดทำการวิจัย ตลาด
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ
 • เพื่อระบุตัวตนคุณหรืออุปกรณ์ของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ/ทั้งหมดซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงเพื่อตรวจสอบการใช้และการโต้ตอบของคุณกับ ผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น
บุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจและเชิงพาณิชย์
 • พนักงานของ JLL ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลไว้เพื่อการปฏิบัติงาน
 • หน่วยงานอื่นๆ ของกลุ่ม JLL ที่ช่วยในการส่งมอบบริการของเรา
 • ตัวแทนทางกฎหมาย/ผู้ได้รับอำนาจ 
 • บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการของเรา
 • ผู้ดำเนินการด้านการชำระเงิน สถาบันทางการเงิน และบุคคลอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและ สำหรับการรับรองความถูกต้อง การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันการฉ้อโกง
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ ตามความจำเป็นในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการ
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน ตรวจจับ และการบรรเทาเหตุฉ้อโกง
 • หน่วยงานด้านเครดิตบูโร
 • นักกฎหมายผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาของเรา
 • หน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานที่กำกับดูแล และบุคคลภายนอกอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • คุณเอง (โดยตรงจากผู้บริโภค)
 • ตัวแทนทางกฎหมาย/ผู้ได้รับอำนาจ 
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน ตรวจจับ และการบรรเทาเหตุฉ้อโกง
 • หน่วยงานด้านเครดิตบูโรและบุคคลภายนอก อื่นๆ ซึ่งทำการยืนยันข้อมูลที่คุณให้มา
 • เมื่อคุณติดต่อหรือมาพบกับเรา (รวบรวมโดยอัตโนมัติ) เช่น การโทรที่เราบันทึกไว้เมื่อโทรมายังคอลเซ็น เตอร์ของเรา หรือจากการใช้งานกล้องวงจรปิด
วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ในการชำระเงิน
 • เพื่อบริหารจัดการ ให้การเข้าถึง ตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล และอุปกรณ์ของเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ
บุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจและเชิงพาณิชย์
 • พนักงานของ JLL ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลไว้เพื่อการปฏิบัติงาน
 • หน่วยงานอื่นๆ ของกลุ่ม JLL ที่ช่วยในการส่งมอบบริการของเรา
 • ตัวแทนทางกฎหมาย/ผู้ได้รับอำนาจ 
 • ผู้ดำเนินการด้านการชำระเงิน สถาบันทางการเงิน และบุคคลอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและ สำหรับการรับรองความถูกต้อง การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันการฉ้อโกง
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน ตรวจจับ และการบรรเทาเหตุฉ้อโกง
 • หน่วยงานด้านเครดิตบูโร
 • นักกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาของเรา
 • หน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานที่กำกับดูแล และบุคคลภายนอกอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • คุณเอง (โดยตรงจากผู้บริโภค)
 • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ (รวบรวมโดยอัตโนมัติ) เมื่อคุณเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 • อุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชัน (รวบรวมโดยอัตโนมัติ)
วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือ และบริการ
 • เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและกิจกรรม ฉ้อโกงอื่นๆ
 • เพื่อตรวจสอบ สืบสวน และบังคับใช้นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์/บริการของเรา และข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • เพื่อระบุตัวตนคุณหรืออุปกรณ์ของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ ใดๆ/ทั้งหมดซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงเพื่อตรวจสอบการใช้และการโต้ตอบของคุณกับ ผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น
บุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจและเชิงพาณิชย์
 • พนักงานของ JLL ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลไว้เพื่อการปฏิบัติงาน
 • หน่วยงานอื่นๆ ของกลุ่ม JLL ที่ช่วยในการส่งมอบบริการของเรา
 • ตัวแทนทางกฎหมาย/ผู้ได้รับอำนาจ 
 • บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการของเรา
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ ตามความจำเป็นในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการ
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือเราด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมด้านความปลอดภัย
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน ตรวจจับ และการบรรเทาเหตุฉ้อโกง
 • นักกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาของเรา
 • หน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานที่กำกับดูแล และบุคคลภายนอกอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • คุณเอง (โดยตรงจากผู้บริโภค)
 • อุปกรณ์มือถือ (รวบรวมโดยอัตโนมัติ) เมื่อคุณเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 • อุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชัน (รวบรวมโดยอัตโนมัติ)
วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการอัปเดตและคุณสมบัติใหม่ของแอปที่คุณอาจสนใจ 
 • เราอาจประเมินความสนใจของคุณและการทำงานของ แอปของเราโดยการบันทึกและวิเคราะห์การใช้งานของคุณ
 • เพื่อเปิดใช้งานการใช้แอปของเราโดยใช้ข้อมูลตำแหน่งและการบันทึกเสียงของคุณ
 • เพื่อปรับปรุงแอปของเราโดยเก็บรวบรวมบันทึกการโต้ตอบที่รวมไว้ในมือถือในระบบการผลิต (แบบไม่ระบุชื่อ แบบรวมเท่านั้น)
บุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจและเชิงพาณิชย์
 • พนักงานของ JLL ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลไว้เพื่อการ ปฏิบัติงาน
 • หน่วยงานอื่นๆ ของกลุ่ม JLL ที่ช่วยในการส่งมอบ บริการของเรา
 • องค์กรที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือ หรือบริการที่เราจัดหาให้คุณ
 • ใครก็ตามที่คุณอนุญาตให้เราแบ่งปันด้วย
 • หน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในการตรวจจับและป้องกัน การกระทำผิดทางอาญา เช่น การฟอกเงิน การชิงทรัพย์ การฉ้อโกง การก่อการร้าย อาชญากรรมไซเบอร์

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • บุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการด้านการตลาดแบบดิจิทัลและบริการด้านการวิเคราะห์แก่เราโดย ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีตัวระบุเฉพาะ เช่น ID การโฆษณา
 • บุคคลภายนอกซึ่งให้การเข้าถึงแก่ข้อมูลที่เปิด เผยแก่สาธารณะ เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
 • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ (รวบรวมโดยอัตโนมัติ) ซึ่งทำการติดตามเมื่อคุณเข้าดูหรือใช้งาน เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มแบบออนไลน์ของเรา
 • คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (รวบรวมโดยอัตโนมัติ) ซึ่งทำการติดตามกิจกรรมการท่องเว็บเมื่อคุณ เข้าดูเว็บไซต์ของเราหรือของบุคคลภายนอก
 • คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (รวบรวมโดยอัตโนมัติ) ซึ่งติดตามกิจกรรมบางอย่างในอีเมลที่เรา ส่งออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น ข้อมูลว่าผู้รับได้เปิดลิงก์หรือมีการกระทำการ อื่นๆ เหล่านั้นหรือไม่ 
 • บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้าด้านการโฆษณาและบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งให้บริการด้านการตลาดแบบดิจิทัล
 • บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการด้านเว็บไซต์และ การรักษาความปลอดภัยบนโลกออนไลน์
 • อุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชัน (รวบรวมโดยอัตโนมัติ)
 • เราอนุมานจากข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณ หรือที่เกี่ยวกับคุณ เช่น ความชอบของคุณ
วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือ และบริการ
 • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการแก่คุณ
 • เพื่อบริหาร จัดการ วิเคราะห์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์/ แอปบนมือถือและบริการของเรา
 • เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจความต้องการ ความชอบ และความสนใจ เพื่อปรับเว็บไซต์ โฆษณา ผลิตภัณฑ์/ แอปบนมือถือและบริการให้ตรงกับความต้องการเหล่านั้น
 • เพื่อดำเนินการวิเคราะห์กับกิจการภายใน
 • เพื่อติดตามผลสำเร็จของแคมเปญการตลาด และเพื่อกำหนดประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ กิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดของเรา
 • เพื่อพัฒนาระบบและการออกแบบของเว็บไซต์ อีเมล หรือเพจโซเชียลมีเดียของเรา 
 • เพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ข่าว และหัวข้อที่คุณอาจสนใจ
 • เพื่อบริหารจัดการ ให้การเข้าถึง ตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล และอุปกรณ์ของเรา
 • เพื่อตรวจสอบ สืบสวน และบังคับใช้นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์/บริการของเรา และข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ
 • เพื่อระบุตัวตนคุณหรืออุปกรณ์ของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ ใดๆ/ทั้งหมดซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงเพื่อตรวจสอบการใช้และการโต้ตอบของคุณกับ ผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น
บุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจและเชิงพาณิชย์
 • พนักงานของ JLL ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลไว้เพื่อการปฏิบัติงาน
 • หน่วยงานอื่นๆ ของกลุ่ม JLL ที่ช่วยในการส่งมอบบริการของเรา
 • ตัวแทนทางกฎหมาย/ผู้ได้รับอำนาจ 
 • บุคคลภายนอกซึ่งได้ทำการตลาดร่วมกันกับเราและ การดำเนินการในทำนองเดียวกัน
 • บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการของเรา
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ ตามความจำเป็นในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการ
 • บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการด้านการตลาดและ การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้โฆษณาให้เรา ผู้ให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์/อีเมล ผู้ให้บริการด้านการตลาดด้วยอีเมล และผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
 • เครือข่ายของบุคคลภายนอกที่เป็นคู่ค้าด้านการ โฆษณา
 • นักกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาของเรา
 • หน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานที่กำกับดูแล และบุคคลภายนอกอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • คุณเอง (โดยตรงจากผู้บริโภค)
 • บันทึกสาธารณะ
 • ตัวแทนทางกฎหมาย/ผู้ได้รับอำนาจ 
 • หน่วยงานด้านเครดิตบูโรและบุคคลภายนอก อื่นๆ ซึ่งทำการยืนยันข้อมูลที่คุณให้มา
วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือ และบริการ
 • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการแก่คุณ
 • เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจความต้องการ ความชอบ และความสนใจของคุณให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อดำเนินการวิเคราะห์กับกิจการภายในและจัดทำการวิจัย ตลาด
 • เพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และหัวข้อที่คุณอาจสนใจ
 • เพื่อมีส่วนร่วมในการริเริ่มด้านการตลาดร่วมกัน
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ
บุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจและเชิงพาณิชย์
 • พนักงานของ JLL ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลไว้เพื่อการปฏิบัติงาน
 • หน่วยงานอื่นๆ ของกลุ่ม JLL ที่ช่วยในการส่งมอบบริการของเรา
 • ตัวแทนทางกฎหมาย/ผู้ได้รับอำนาจ 
 • บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการของเรา
 • บุคคลภายนอกซึ่งทำหน้าที่ส่งมอบการสื่อสารของเรา เช่น บริการไปรษณีย์หรือบริการจัดส่ง
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ ตามความจำเป็นในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการ
 • บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้โฆษณาให้เรา ผู้ให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์/อีเมล ผู้ให้บริการด้านการตลาดด้วยอีเมล และผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือเราด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมด้านความปลอดภัย
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน ตรวจจับ และการบรรเทาเหตุฉ้อโกง
 • หน่วยงานด้านเครดิตบูโร
 • นักกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาของเรา
 • หน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานที่กำกับดูแล และบุคคลภายนอกอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • คุณเอง (โดยตรงจากผู้บริโภค)
 • บันทึกสาธารณะ
 • ตัวแทนทางกฎหมาย/ผู้ได้รับอำนาจ 
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน ตรวจจับ และการบรรเทาเหตุฉ้อโกง
 • หน่วยงานด้านเครดิตบูโรและบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งทำการยืนยันข้อมูลที่คุณให้มา
 • เราอนุมานจากข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณหรือที่เกี่ยวกับคุณ เช่น ความชอบของคุณ
วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือ และบริการ
 • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการแก่คุณ
 • เพื่อบริหาร จัดการ วิเคราะห์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการของเรา
 • เพื่อออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน
 • เพื่อสื่อสารกับคุณในเรื่องของผลิตภัณฑ์ แอปบนมือถือ และบริการของเรา
 • เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจความต้องการ ความชอบ และความสนใจของคุณให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อดำเนินการวิเคราะห์กับกิจการภายในและจัดทำการวิจัย ตลาด
 • เพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และหัวข้อที่คุณอาจสนใจ
 • เพื่อบริหารจัดการ ให้การเข้าถึง ตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล และอุปกรณ์ของเรา
 • เพื่อให้การเข้าถึง ตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยแก่สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ของเรา
 • เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและกิจกรรม ฉ้อโกงอื่นๆ
 • เพื่อตรวจสอบ สืบสวน และบังคับใช้นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์/บริการของเรา และข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ
 • เพื่อระบุตัวตนคุณหรืออุปกรณ์ของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ ใดๆ/ทั้งหมดซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงเพื่อตรวจสอบการใช้และการโต้ตอบของคุณกับ ผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น
บุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจและเชิงพาณิชย์
 • พนักงานของ JLL ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลไว้เพื่อการปฏิบัติงาน
 • หน่วยงานอื่นๆ ของกลุ่ม JLL ที่ช่วยในการส่งมอบบริการของเรา
 • ตัวแทนทางกฎหมาย/ผู้ได้รับอำนาจ 
 • บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการของเรา
 • ผู้ดำเนินการด้านการชำระเงิน สถาบันทางการเงิน และบุคคลอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและ สำหรับการรับรองความถูกต้อง การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันการฉ้อโกง
 • บุคคลภายนอกซึ่งทำหน้าที่ส่งมอบการสื่อสารของ เรา เช่น บริการไปรษณีย์หรือบริการจัดส่ง
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ ตามความจำเป็นในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการ
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือเราด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมด้านความปลอดภัย
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน ตรวจจับ และการบรรเทาเหตุฉ้อโกง
 • หน่วยงานด้านเครดิตบูโร
 • นักกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาของเรา
 • หน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานที่กำกับดูแล และบุคคลภายนอกอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • เมื่อคุณติดต่อหรือมาพบกับเรา (รวบรวมโดยอัตโนมัติ) เช่น การโทรที่เราบันทึกไว้เมื่อโทรมายังคอลเซ็นเตอร์ของเรา หรือจากการใช้งานกล้องวงจรปิด
วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • เพื่อบริหาร จัดการ วิเคราะห์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์/ แอปบนมือถือและบริการของเรา
 • เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจความต้องการ ความชอบ และความสนใจของคุณให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อดำเนินการวิเคราะห์กับกิจการภายในและจัดทำการวิจัย ตลาด
 • เพื่อบริหารจัดการ ให้การเข้าถึง ตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล และอุปกรณ์ของเรา
 • เพื่อให้การเข้าถึง ตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยแก่สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ของเรา
 • เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและกิจกรรม ฉ้อโกงอื่นๆ
 • เพื่อตรวจสอบ สืบสวน และบังคับใช้นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์/บริการของเรา และข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ
 • เพื่อระบุตัวตนคุณหรืออุปกรณ์ของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ ใดๆ/ทั้งหมดซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงเพื่อตรวจสอบการใช้และการโต้ตอบของคุณกับ ผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น
บุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจและเชิงพาณิชย์
 • พนักงานของ JLL ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลไว้เพื่อการปฏิบัติงาน
 • หน่วยงานอื่นๆ ของกลุ่ม JLL ที่ช่วยในการส่งมอบบริการของเรา
 • ตัวแทนทางกฎหมาย/ผู้ได้รับอำนาจ 
 • บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการของเรา
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ ตามความจำเป็นในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการ
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือเราด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมด้านความปลอดภัย
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน ตรวจจับ และการบรรเทาเหตุฉ้อโกง
 • หน่วยงานด้านเครดิตบูโร
 • นักกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาของเรา
 • หน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานที่กำกับดูแล และบุคคลภายนอกอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • คุณเอง (โดยตรงจากผู้บริโภค)
 • ตัวแทนทางกฎหมาย/ผู้ได้รับอำนาจ 
 • ผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินหรือสถาบันทาง การเงินอื่นๆ
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน ตรวจจับ และการบรรเทาเหตุฉ้อโกง
 • หน่วยงานด้านเครดิตบูโรและบุคคลภายนอก อื่นๆ ซึ่งทำการยืนยันข้อมูลที่คุณให้มา
วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้
 • เพื่อออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน
 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ในการชำระเงิน
 • เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและกิจกรรม ฉ้อโกงอื่นๆ
 • เพื่อตรวจสอบ สืบสวน และบังคับใช้นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์/บริการของเรา และข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ
 • เพื่อระบุตัวตนของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ใด/ทั้งหมดที่ได้ ระบุไว้ข้างต้น
บุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจและเชิงพาณิชย์
 • พนักงานของ JLL ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลไว้เพื่อการปฏิบัติงาน
 • หน่วยงานอื่นๆ ของกลุ่ม JLL ที่ช่วยในการส่งมอบบริการของเรา
 • ตัวแทนทางกฎหมาย/ผู้ได้รับอำนาจ 
 • บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการของเรา
 • ผู้ดำเนินการด้านการชำระเงิน สถาบันทางการเงิน และบุคคลอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและ สำหรับการรับรองความถูกต้อง การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันการฉ้อโกง
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ ตามความจำเป็นในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือและบริการ
 • บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน ตรวจจับ และการบรรเทาเหตุฉ้อโกง
 • หน่วยงานด้านเครดิตบูโร
 • นักกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาของเรา
 • หน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานที่กำกับดูแล และบุคคลภายนอกอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
พื้นฐานทางกฎหมายของเราในการประมวลข้อมูลของคุณ

เราอาศัยฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (หมวดหมู่พิเศษ) ซึ่งรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา การประมวลผลที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา การประมวลผลที่คุณให้ความยินยอมแก่เรา หรือการประมวลผลที่ถือเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราที่จะทำเช่นนั้น ในกรณีที่เราอาศัยสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของเรานั้น หมายความว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกิจและใช้เพื่อการให้บริการที่เราได้รับการร้องขอ โดยเรารวบรวมข้อมูลซึ่งคุณให้โดยสมัครใจหรือให้มาในนามของคุณ ซึ่งเราอาจไม่สามารถเสนอผลิตภัณฑ์/แอปบนมือถือ และบริการบางรายการได้ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เรา

สถานที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของคุณ

เราอาจโอนย้ายหรือจัดเก็บข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณไว้นอกประเทศต้นทาง ซึ่งอาจเป็นการดำเนินการโดยพนักงานหรือผู้จั
ดจำหน่ายจากนอกประเทศต้นทาง โดยเมื่อเราดำเนินการเช่นนั้น เราจะตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นปลอดภัยและได้รับ
ความคุ้มครองอย่างเหมาะสม เราจะดำเนินการดังกล่าวโดยอาศัยการตัดสินใจที่เพียงพอหรือการใช้การป้องกันที่เหมาะสม
(เช่น ร่างสัญญามาตรฐาน)

การเก็บข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ ณ ที่ใด และไม่ว่าข้อมูล
จะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบจับต้องได้ก็ตาม ซึ่งเราอาจใช้กลไกหลายรูปแบบโดยขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลนั้นได้จัดเก็บไว้ที่
ใดและขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง JLL และองค์กรใดๆ ที่เป็นผู้รับ

ระยะเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้

เราจะพยายามเก็บข้อมูลของคุณไว้นานตราบที่เราจำเป็นต้องใช้ตามเหตุผลทางกฎหมายหรือธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น จากนั้นเราจะลบข้อมูลเหล่านี้ออกอย่างปลอดภัย

สิทธิเหนือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในกรณีที่เกี่ยวข้อง คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้เหนือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากต้องการใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดใช้แบบฟอร์มออนไลน์ของเราเพื่อส่งคำขอเกี่ยวกับสิทธิเหนือข้อมูลส่วนบุคคล:

 • การขอสำเนาข้อมูลที่เราเก็บไว้ (สิทธิในการเข้าถึง)

คุณสามารถขอข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ได้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเราในการส่งมอบข้อมูลนี้แก่คุณ คุณยังสามารถขอข้อมูลที่คุณมอบให้แก่เราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย

 • สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

ในบางกรณี เมื่อการประมวลผลเป็นไปตามสัญญาหรือความยินยอมของคุณ คุณสามารถขอให้ JLL ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังอีกองค์กรโดยตรงได้

 • สิทธิในการลบ (สิทธิที่จะถูกลืม)

หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลดังกล่าวได้ เราอาจต้องเก็บข้อส่วนบุคคลของคุณไว้บางส่วนเนื่องจากเหตุผลทางกฎหมาย เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีการใช้บังคับ

ในส่วนของวัตถุประสงค์ด้านการตลาด เราจะเพิ่มชื่อของคุณไว้ในรายการระงับเพื่อที่คุณจะไม่ได้รับการติดต่อไปในภายภาคหน้า
หากคุณได้รับการระบุเป็นผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

GDPR เท่านั้น: สิทธินี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่การประมวลผลเป็นไปตามความยินยอมและความยินยอมนั้นถูกเพิกถอนแล้วในขณะนี้ มิฉะนั้น ให้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องประมวลผล ไม่เกี่ยวข้อง มากเกินความจำเป็น ล้าสมัย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ JLL มีภาระหน้าที่ทางกฎหมายที่จะต้องลบข้อมูล

 • การแก้ไขข้อมูลของคุณ (สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูล)

หากคุณคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้นั้นไม่ถูกต้อง เราจะตรวจสอบและแก้ไขหากจำเป็น เรามุ่งมั่นที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้อง เกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบัน

 • การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณอาจขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีข้อโต้แย้งในความถูกต้องของข้อมูลหรือมีปัญหากับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณ
ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อจำกัดจะกำหนดไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในขณะที่ JLL ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือพิจารณาเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล

 • การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในบางกรณี คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราเชื่อว่าเรามีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายใน
การประมวลผลได้ โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ คุณยังมีสิทธิที่จะคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดทางตรงได้

สิทธิเหล่านี้อาจถูกจำกัดในบางสถานการณ์ เช่น กรณีที่ JLL สามารถแสดงให้เห็นว่ามีข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเหตุอันชอบ
ด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • การยุติการติดต่อกับเรา

หากคุณได้มอบความยินยอมในการจัดหาการตลาดและข้อมูลแก่คุณ คุณสามารถถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ด้วยการส่งอีเมลไปที่ unsubscribe@jll.com

สำหรับผู้พำนักในแคลิฟอร์เนียเท่านั้น

หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค (California Consumer Privacy Act หรือ CCPA) โปรดดูที่คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมซึ่งมีการอธิบายถึงสิทธิของคุณและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีแจ้งข้อกังวลหรือถามคำถาม

หากคุณต้องการแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อเราทาง แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของเราหรือส่งอีเมลมาที่ PrivacyEnquiries@jll.com  หากคุณไม่พึงพอใจกับวิธีการที่เราจัดการกับข้อร้องเรียน คุณสามารถติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของคุณหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าในรัฐหรือประเทศของคุณหากสามารถทำได้

คุณสามารถติดต่อเราเกี่ยวกับปัญหาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้โดยการเขียนส่งไปที่ JLL 30 Warwick Street London W1B 5NH GB - FAO: Global Head of Privacy.

สำหรับการสอบถามข้อมูลทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราที่ jll.com/contact us.