เงื่อนไขข้อตกลงในการให้บริการ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขข้อตกลงสำหรับการใช้เว็บไซต์และเงื่อนไขการปฏิเสธความรับผิดด้านล่างนี้อย่างละเอียด ก่อนที่จะเริ่มใช้เว็บไซด์นี้

การยอมรับเงื่อนไข
โจนส์ แลง ลาซาลล์ อินคอร์ปอเรเต็ด (โจนส์ แลง ลาซาลล์) ดูแลเว็บไซต์นี้สำหรับให้คุณเข้าใช้ การเข้าถึงและการใช้นี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงสำหรับการใช้เว็บไซต์ของเรา ซึ่งโจนส์ แลง ลาซาลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขข้อตกลงเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณสามารถศึกษาเงื่อนไขข้อตกลงการใช้ได้ โดยคลิกที่ลิงค์ "เงื่อนไขข้อตกลงสำหรับการใช้เว็บไซต์" ที่อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ หากคุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงสำหรับการใช้เว็บไซต์ของเราโดยไม่มีข้อจำกัด หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

ความถูกต้องแม่นยำและความสมบูรณ์ของข้อมูล
แม้โจนส์ แลง ลาซาลล์จะได้พยายามตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่า ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ แต่ไม่สามารถรับประกันหรือยืนยันความถูกต้องแม่นยำ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้นได้ รวมถึงขอปฏิเสธความรับผิดหรือความรับผิดชอบ กรณีที่มีความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือข้อผิดพลาดใดๆ ของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเว็บไซต์
โจนส์ แลง ลาซาลล์ จะมีการทบทวนแก้ไขข้อมูล บริการ และทรัพยากรที่จัดเก็บบนเว็บไซต์นี้เป็นระยะๆ และสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องแจ้งให้ผู้ที่เคยเข้าเยี่ยมชม ผู้เยี่ยมชมปัจจุบัน และผู้ที่อาจเข้าเยี่ยมชมไซด์ได้รับทราบ

การเข้าใช้เว็บไซต์
คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาไปใช้ได้เฉพาะเพื่อการใช้ส่วนบุคคล และไม่มีวัตถุประสงค์ในทางพาณิชย์ โดยต้องแสดงและไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธ์ เครื่องหมายการค้า และข้อความแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ นอกจากนี้ การที่เราอนุญาตให้คุณดาวน์โหลดหรือสำเนาข้อมูลเนื้อหา ไม่ได้หมายความว่าคุณได้รับถ่ายโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในข้อมูลเนื้อหาที่คุณดาวน์โหลดหรือสำเนาไป คุณยินดีรับเงื่อนไขข้อตกลง ที่จะไม่มีการจัดทำสำเนา แก้ไข ดัดแปลง จัดแสดง แจกจ่าย จำหน่าย กระจายเสียง หรือ ถ่ายโอนข้อมูลเนื้อหาใดๆที่มีบนเว็บไซต์นี้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากโจนส์ แลง ลาซาลล์

ห้ามใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อห้าม
หนึ่งในเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้คือ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือข้อห้ามตามที่ได้ประกาศไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงสำหรับการใช้เว็บไซต์หรือกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

การส่งข้อมูลเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอ
โจนส์ แลง ลาซาลล์ ไม่รับหรือพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะ หรือเนื้อหาใดๆ ที่ส่งมาจากสาธารณะ (ในที่นี้เรียกว่า “สิ่งที่ส่งมา”) ดังนั้น คุณจึงไม่ควรส่งข้อเสนอแนะหรือเนื้อหาใดๆ มายังโจนส์ แลง ลาซาลล์ ทั้งนี้ หากคุณยังคงส่งมา ทั้งที่เราได้ร้องขอไม่ให้กระทำการดังกล่าว เราจะถือว่า สิ่งที่ส่งมาเหล่านั้นไม่ใช่ข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ ไม่มีเจ้าของ และจะตกเป็นสมบัติของโจนส์ แลง ลาซาลล์ทันที และจากนั้น โจนส์ แลง ลาซาลล์จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นตามมาแต่เพียงผู้เดียว โจนส์ แลง ลาซาลล์มีอิสระในการใช้สิ่งที่ส่งมาเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้ไว้ในระหว่างการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ โจนส์ แลง ลาซาลล์ดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไชต์ Site's Privacy Policy.

การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์ให้บริการแก่ผู้เข้าใช้ “ตามสภาพที่เห็น” โจนส์ แลง ลาซาลล์ขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งรวมถึงการรับประกันด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด โจนส์ แลง ลาซาลล์ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับความสูญเสีย การบาดเจ็บ การฟ้องร้อง การก่อให้เกิดหนี้ และความเสียหายในทุกรูปแบบที่เป็นผลมาจาก หรือเกิดขึ้นจาก หรือด้วยวิธีการใดที่เกี่ยวข้องกับ (ก) ความผิดพลาด หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของเว็บไซด์นี้หรือเนื้อหา ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะแต่ความไม่ถูกต้องของข้อมูลด้านเทคนิค หรือความผิดพลาดในการพิมพ์ (ข) เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาที่เข้าถึงได้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมผ่านการลิงค์จากเว็บไซต์นี้ ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะแต่ ความผิดพลาดหรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา (ค) การไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ (ง) การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ หรือ (จ) อุปกรณ์หรือซอฟท์แวร์ที่คุณใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้

ข้อจำกัดของภาระผูกพัน
ในทุกกรณีและภายใต้กฎหมายหรือทฤษฎีใดที่เทียบเคียงกันได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการละเมิด สัญญา การรับผิด หรืออื่นใด โจนส์ แลง ลาซาลล์ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม กรณีพิเศษ โดยความบังเอิญ หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลเนื้อหาที่แสดงไว้ในที่นี้ ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะแต่ความเสียหายต่อผลกำไร ความเสียหายต่อค่าความนิยม การสูญหายของข้อมูล การหยุดงาน ความถูกต้องแม่นยำของผลลัพธ์ หรือความล้มเหลวหรือความผิดปกติของคอมพิวเตอร์

การชดเชย
คุณยินดีรับเงื่อนไขข้อตกลงที่จะช่วยแก้ต่าง ชดเชย และปกป้องโจนส์ แลง ลาซาลล์ จากกรณีเกิดการฟ้องร้อง ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าทนายความใดๆ หรือทั้งหมดที่เกิดจากและเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้

คำประกาศลิขสิทธ์
นอกเสียจากได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ภาพกราฟิก ปุ่ม และข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นสมบัติของโจนส์ แลง ลาซาลล์ และบริษัทในเครือแต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาทั้งหมดเหล่านี้ไม่สามารถถูกทำสำเนา จ่ายแจก จัดแสดง นำไปผลิตใหม่ หรือถ่ายทอดในรูปแบบใด หรือโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิคส์ การใช้เครื่องจักร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องบันทึก หรืออื่นๆ ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโจนส์ แลง ลาซาลล์ ยกเว้นเฉพาะการนำไปใช้เพื่อการส่วนตัว

เครื่องหมายการค้า
เว็บไซต์นี้ได้แสดงโลโก้ อัตลักษณ์ของแบรนด์ และเครื่องหมายการค้ารวมถึงเครื่องหมายบริการอื่นๆ (รวมเรียกว่า "เครื่องหมาย") ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นสมบัติของ หรือได้รับอนุญาตให้ใช้แก่โจนส์ แลง ลาซาลล์ หรือบริษัทในเครือของโจนส์ แลง ลาซาลล์ ไม่มีส่วนใดของเว็บไซต์นี้ที่สามารถนำมาใช้ตีความให้เข้าใจได้ว่า ผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายที่ปรากฏบนไซต์นี้ โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากโจนส์ แลง ลาซาลล์ หรือจากบุคคลที่สามอื่นใดที่อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายที่ปรากฏบนไซด์นี้

ลิงค์ไปยังเว็บของบุคคลที่สาม
เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ เว็บนี้อาจจะลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่อยู่ในความครอบครองและการดำเนินการของบุคคลที่สาม และไม่ได้อยู่ในความดูแลของโจนส์ แลง ลาซาลล์ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากรณีที่บุคคลที่สามนั้นจะเป็นบริษัทย่อยของโจนส์ แลง ลาซาลล์ แต่โจนส์ แลง ลาซาลล์ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมดูแลเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งล้วนมีนโยบายความเป็นส่วนตัว วิธีปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูล และอยู่ภายใต้นโยบายด้านกฎหมายที่เป็นอิสระจากโจนส์ แลง ลาซาลล์ ดังนั้นโจนส์ แลง ลาซาลล์ จึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไชต์ที่มีการลิงค์ไปถึง และไม่ได้เป็นตัวแทนของเว็บไซต์นั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหา และความถูกต้องของข้อมูลเนื้อหาบนเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมด

ข้อพึงระวังเกี่ยวกับถ้อยความที่เป็นการคาดการณ์
เว็บไซต์นี้อาจมีข้อความ การประมาณการ หรือการคาดการณ์ที่ถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มของ "ถ้อยความที่เป็นการคาดการณ์" ตามที่ได้มีการให้คำนิยามไว้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้อยความที่เป็นการคาดการณ์นี้ โดยทั่วไปมีลักษณะที่เป็นการคาดเดา โดยอิงจากข้อมูลที่มีในปัจจุบัน แผนการดำเนินงาน และการคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ผลลัพธ์และผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นจริง อาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่โจนส์ แลง ลาซาลล์เคยมีประสบการณ์ในอดีต หรือที่คาดหวังจากสถานการณ์ปัจจุบัน หรือที่คาดการณ์ถึงอนาคต ซึ่งโจนส์ แลง ลาซาลล์ไม่มีพันธะในการที่จะต้องแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนถ้อยความการคาดการณ์ใดๆ ต่อสาธารณะ

เขตอำนาจศาล
โจนส์ แลง ลาซาลล์ดูแลและให้บริการเว็บไซต์นี้ผ่านสำนักงานในชิคาโก้ มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เงื่อนไขข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมและการตีความภายใต้กฎหมายของมลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณได้ยินยอมรับอำนาจศาลที่ตั้งอยู่ในอิลลินอยส์สำหรับการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ การดำเนินการหรือการฟ้องร้องใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ต้องถูกดำเนินการภายในหนึ่งปีหลังปรากฏเหตุ หากส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ถูกพิจารณาว่า ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่า เงื่อนไขข้อตกลงส่วนนั้นสามารถยกออกได้ และจะถูกตีความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแทน ซึ่งส่วนของเงื่อนไขข้อตกลงที่ยกออกไปนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นที่เหลืออยู่ในเงื่อนไขข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ หากโจนส์ แลง ลาซาลล์ ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในกรณีที่คุณหรือบุคคลอื่นมีฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงไม่ได้ถือว่าโจนส์ แลง ลาซาลล์ ยอมรับการฝ่าฝืนนั้นและไม่เป็นการกำจัดสิทธ์ของโจนส์ แลง ลาซาลล์ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าว หรือการฝ่าฝืนอื่นใดที่เกิดขึ้นตามมา

ในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราที่ http://www.jll. co.th/contact-us

เวอร์ชั่น 0.9 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560