สถานที่ทำงาน

แนวทางของเราสำหรับปีพ.ศ. 2563

การใช้พลังงานและทรัพยากร (รวมถึงความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ): ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามฐานวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets - SBT) ในการดำเนินงานทั้งหมดของเรา (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563) โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล การวางแผนปฏิบัติการตาม SBT และการใช้แพลตฟอร์มทั่วโลกสำหรับการจัดการดำเนินการพลังงาน ดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อลดการเดินทางเกี่ยวกับธุรกิจตามข้อกำหนดของ SBT

ประเมินการรายงานตามแนวทางที่กำหนดโดยคณะทำงานเฉพาะกิจด้านแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Climate-related Financial Disclosure) ตั้งเป้าเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับแนวทางของเราในด้านการมีความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงต่อไป

ปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายพื้นที่การทำงานของเรา และระบุโอกาสการเกิดผลกระทบที่สามารถประเมินได้ต่อพื้นที่ดังกล่าวต่อไป โดยกำหนดเป้าหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับปีพ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

เป้าหมายทั่วโลก:

  • ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวเนื่องกับอาคาร (ต่อจำนวนพนักงาน 1 คน) ในสำนักงานหลัก ลง 2% เทียบกับช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2560-2562
  • ใช้พลังงานเฉลี่ยต่อพนักงาน 1 คนในสำนักงานหลัก ให้น้อยลง 2% เทียบกับช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2560-2562
  • ตั้งเป้าหมายตามฐานวิทยาศาสตร์สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ JLL ทั่วโลก โดยกำหนดขอบเขตเป้าหมายที่ 1 และ 2 พร้อมด้วยขอบเขตเป้าหมายที่ 3 (เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563) 

สถานที่ทำงานที่ดีต่อพลามัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: กำหนดให้ออฟฟิศสำนักงานของเราทั่วโลกใช้มาตรฐานสูงสุดด้านความอย่างยั่งยืนและสุขภาวะ โดยเฉพาะสำนักงานที่มีขนาดใหญ่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรภายนอกเช่น LEED และ WELL และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับออฟฟิศสำนักงานหลักของ JLL

เป้าหมายทั่วโลก: สำนักงานของ JLL ที่มีพื้นที่มากกว่า 930 ตารางเมตรทุกแห่งต้องได้รับการรับรองด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปีพ.ศ. 2573

การจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบ : สร้างความมั่นใจในมาตรฐานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสังคม-สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความใฝ่ฝันของเราทั่วโลกในประเด็นนี้ ด้วยการประกาศใช้กรอบนโยบายทั่วโลกของเราเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความยั่งยืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและความจำเป็นเร่งด่วนในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ เราจะดำเนินนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทานตามข้อกำหนดของ SBT

เป้าหมายทั่วโลก:  ใช้กรอบนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั่วโลกภายในปีพ.ศ. 2563