พนักงาน

แนวทางของเราสำหรับปีพ.ศ. 2563

พลานามัยและความปลอดภัย : สร้างความมั่นใจในระดับมาตรฐานของแนวทางการจัดการทั่วโลก - ปรับปรุงคุณภาพและความครอบคลุมของข้อมูล และดำเนินการให้ได้ตรงตามเป้าหมายทั่วโลกของเราซึ่งอิงตามผลการดำเนินงาน

เป้าหมายทั่วโลก:

  • อิงกับค่าเฉลี่ย LTIFR* ของพนักงานใน ปีพ.ศ. 2560 และ 2561 โดยในปีพ.ศ. 2563 ควรมีค่า LTIFR* ลดลง 10%
  • ผลักดันให้มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นใจว่าพนักงานในสำนักงานหลักทุกแห่งได้รับข้อมูลคำแนะนำด้านพลานามัยและความปลอดภัย

ความแตกต่างหลากหลายและความเท่าเทียม: ขับเคลื่อนการริเริ่มที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่อง ในประเทศต่าง ๆ ภายใต้การนำของทีมงานที่ดูแลเรื่องความแตกต่างหลากหลายและความเสมอภาคในแต่ละภูมิภาค

เป้าหมายทั่วโลก: สำนักงานของ JLL ในประเทศที่ใหญ่ที่สุด 8 ประเทศ ต้องปรับสัดส่วนจำนวนพนักงานระดับผู้นำเพศชายและหญิงภายในองค์กรให้มีสมดุลมากขึ้น* (เป้าหมายสำหรับสิ้นปีพ.ศ. 2564 โดยเทียบกับสิ้นปีพ.ศ. 2561)

การพัฒนาตนเองและอาชีพ: สร้างแนวทางที่สอดคล้องกันทั่วโลกสำหรับการบริหารจัดการกระบวนการสรรหาและดูแลบุคลากรที่มีความสามารถในทุกภูมิภาค – ใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครงานและผู้ที่เริ่มงานใหม่กับบริษัท ซึ่งจะเป็นการช่วยดึงดูดบุคลากรใหม่ กระตุ้นการมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงาน 

พยายามสนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า พนักงานได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่จำเป็นต่อการเติบโตในหน้าที่การงาน สร้างโอกาสที่น่าสนใจในการเติบโตและการพัฒนาของพนักงาน และขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันบนแพลตฟอร์มที่เราใช้ทั่วโลก เช่น MyDevelopment

เป้าหมายทั่วโลก: ระบุปัญหาและใช้วิธีแก้ไขที่ตรงจุดกับปัญหาของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี (ปีพ.ศ. 2561/2562)

รางวัลและการยกย่อง: ขยายการใช้งาน Going Beyond ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทั่วโลกของเราที่ใช้สำหรับแสดงการยกย่องชื่นชมพนักงานที่มีความสามารถ โดยให้มีการใช้ในทั่วทุกภูมิภาคและสายธุรกิจ

พลานามัยและสุขภาวะที่ดี: ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการให้ความสำคัญต่อสุขภาวะของพนักงานทั่วโลกผ่านโครงการด้านทรัพยากรบุคคลในแต่ละประเทศ และการจัดตั้งเครือข่าย Champions โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับประเด็นด้านนี้ต่อไปในอนาคต

*LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate)  หมายถึงอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน 1 วันขึ้นไป