ชุมชน

แนวทางของเราสำหรับปีพ.ศ. 2563

การประกอบกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อการกุศลของพนักงาน: ให้พนักงานทั่วโลกมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการใช้เวลาทำงานจิตอาสา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การมีส่วนร่วมของเรากับชุมชนทั่วโลกในระยะยาว เป็นไปในทิศทางเดียวกันและได้ผลลัพธ์มากขึ้น

เป้าหมายทั่วโลก: เพิ่มเวลาในการประกอบกิจกรรมเพื่อชุมชนให้มากขึ้นในแต่ละปี โดยตั้งเป้าหมายให้ได้ถึง 15,000 วัน ภายในปีพ.ศ. 2563*

**เราเรียกเป้าหมายนี้ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคำจำกัดความของ LBG (องค์กรที่กำหนดกรอบมาตรฐานของบริษัท/องค์กรต่าง ๆ ด้านการใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน) แต่ขอบเขตของเป้าหมายยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง