ลูกค้า

แนวทางของเราสำหรับปีพ.ศ. 2563

คำแนะนำที่เชี่ยวชำนาญด้านพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน: ปรับปรุงคุณภาพและขอบเขตข้อมูลผลกระทบของลูกค้า เพื่อกำหนดเป้าหมายความร่วมมือกับลูกค้าต่อไปในอนาคต ขยายบริการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยไม่ครอบคลุมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ให้รวมถึงพลานามัย และการพัฒนา/บริหารจัดการอาคารให้ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

ผสานการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไว้ในบริการด้านอสังหาริมทรัพย์หลักๆ: ยกระดับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน จากโครงการร่วมสร้างพรุ่งนี้ที่ดีกว่า รวมทั้งความสามารถและบริการของ JLL – ขยายการเสนอบริการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับบริการด้านอื่น ๆ

เป้าหมายทั่วโลก: จัดการฝึกอบรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสายธุรกิจหลัก ๆ และบรรจุการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ของ JLL ภายในปีพ.ศ. 2563

การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างมีความรับผิดชอบของ LaSalle: จัดให้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance - ESG) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจลงทุน ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาด้าน ESG และริเริ่มกิจกรรมด้าน ESG ในอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทลงทุน