เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDG) แห่งองค์การสหประชาชาติ เป็นรายการของสิ่งที่ต้องดำเนินการ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า เท่าเทียม และยั่งยืนขึ้นสำหรับพวกเราทุกคน

เป้าหมายเหล่านี้ได้วางแนวทางไว้ให้แล้ว ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับเราทุกคน ภาคธุรกิจ ภาครัฐฯ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม

JLL มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จให้กับSDG โดยอาศัยกลยุทธ์เฉพาะที่สอดคล้องกับ SDG หก ประการที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับ JLL และผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับเรา 

ผสานการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไว้ในบริการด้านอสังหาริมทรัพย์หลักๆ

3

 

8

 

11

 

12

 

13

คำแนะนำที่เชี่ยวชำนาญด้านพลังงานและความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

3

 

8

 

11

 

12

 

13

การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของ LaSalle ที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

3

 

8

 

11

 

12

 

13

การใช้พลังงานและทรัพยากร 

11

 

12

 

13

สถานที่ทำงานที่ดีต่อพลามัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3

 

11

 

12

 

13

การจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบ 

3

 

5

 

8

 

11

 

12

 

13

การเดินทางติดต่อธุรกิจ 

13

พลานามัยและความปลอดภัย 

3

 

8

 
ความแตกต่างหลากหลายและความเท่าเทียม 

5

 

8

 
การพัฒนาตนเองและอาชีพ 

8

 
รางวัลและการยกย่อง 

8

 
พลานามัยและสุขภาวะที่ดี 

3

 
การประกอบกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน 

3

 

5

 

8

 

11

 

12

 

13

การประกอบกิจกรรมเพื่อการกุศล 

3

 

5

 

8

 

11

 

12

 

13

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของเราเพิ่มเติม