เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติ 

SDG คือเป้าหมายที่คนทั้งโลกควรบรรลุเพื่ออนาคตที่น่าอยู่ เท่าเทียม และยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน เมื่อมีเป้าหมายนำทาง ตอนนี้ก็เหลือเพียงเราทุกคน ธุรกิจ รัฐบาล ประชาสังคม และสาธารณชนที่จะต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

JLL มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการส่งมอบที่ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์โดยเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDG ทั้ง 6 ประการที่เกี่ยวข้องกับ JLL และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรามากที่สุด

ภาคส่วนของประเด็นที่สำคัญ ประเด็นด้านวัสดุ 3. สุขภาพและสุขภาวะที่ดี 8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 10. ความเหลื่อมล้ำที่ลดลง 11. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 12. การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ 13. การดำเนินการด้านสภาพอากาศ
การดำเนินการด้านสภาพอากาศ
สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืน
พลังงานและสภาพอากาศ
สิ่งปลูกสร้างที่ยั่งยืน
ทุนทางธรรมชาติและมลภาวะ
ของเสียและการนำมาใช้หมุนเวียน
การปรับตัวและความยืดหยุ่น
การเดินทางเพื่อธุรกิจ
พื้นที่ที่ดีต่อสุขภาพ
ของทุกคน
สุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ
สุขภาวะของพนักงาน
สถานที่ที่ครอบคลุม
เพื่อชุมชนที่เท่าเทียม
ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก
การมีส่วนร่วมของพนักงาน
การมีส่วนร่วมของชุมชน
ห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบ
สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของเราเพิ่มเติม