ลอร่า อดัมส์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณลอร่ามีเป้าหมายที่จะสร้าง JLL ให้เป็นสถานที่ทำงานอันยอดเยี่ยม โดยเป็นสถานที่ที่พนักงานรู้สึกว่าตนมีคุณค่า ได้รับการสนับสนุน และสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 

คุณลอร่าและทีมงานจะดำเนินงานเพื่อให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการสรรหา รวมถึงพัฒนา สร้างการมีส่วนร่วม และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรที่มีความหลากหลาย ซึ่งได้มอบผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของ JLL ในการกำหนดทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตเพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีกว่าเดิม 

นับตั้งแต่เข้าร่วมงานกับ JLL เมื่อปี 2004 คุณลอร่าก็ได้รับตำแหน่งผู้นำในหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง คุณลอร่ามีประสบการณ์กว้างขวางในการปรับแนวทางของโปรแกรมด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัท รวมถึงในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในภาคใหญ่ ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนเรื่องการไม่แบ่งแยกและสุขภาวะของพนักงานด้วยใจมุ่งมั่น ก่อนที่คุณลอร่าจะเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เธอเคยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลในกลุ่มธุรกิจตลาดทั่วโลก กลุ่มธุรกิจตลาดทุน และกลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์สำหรับองค์กรของ JLL มาก่อน นอกจากนี้ คุณลอร่ายังเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารระดับโลกของ JLL ซึ่งกำหนดทิศทางและดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทอีกด้วย

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ JLL คุณลอร่าเคยเป็นเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจและทรัพยากรบุคคลที่ Washington Mutual Bank และรับผิดชอบบทบาทต่างๆ ในด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ Diamond Technology Partners ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลระดับโลก

คุณลอร่าสำเร็จการศึกษาในสาขาสังคมวิทยาจาก Eastern Michigan University และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก University of Notre Dame