Guy Grainer

หัวหน้าดูแลทั่วโลกสำหรับกลุ่มธุรกิจบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลย์

กาย เกรนเจอร์เป็นหัวหน้ากลุ่มธุรกิจทั่วโลกของ JLL ในส่วนของบริการการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลย์ ดูแลรับผิดชอบบริการ และกลยุทธ์สำหรับลูกค้า ตลอดรวมจนถึงแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ JLL เอง

ก่อนหน้านี กายดูแลรับผิดชอบธุรกิจ JLL ในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และเคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารทั่วโลกของ JLL นับตังแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JLL ที่อังกฤษระหว่างปี 2556-2559 และเป็นหัวหน้าระดับอาวุโสดูแลธุรกิจของ  Churston Heard ที่ JLL เข้าซื้อกิจการในปี 2551

กายเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายของสหพันธ์อสังหาริมทรัพย์อังกฤษ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนั้นเขายังเป็นผู้ให้สัมภาษณ์บ่อยครั้งเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ต้องประสบ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในช่วงว่าง กายใช้เวลากับครอบครัว และฝึกซ้อมอย่างจริงจังเพื่อการแข่งขันไตรกีฬา