ซินเธีย แคนทอร์

เจ้าหน้าที่บริหารสายบริการ กลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์สำหรับองค์กร

ในฐานะหัวหน้าฝ่ายลูกค้าและการเติบโตของธุรกิจ Work Dynamics ของ JLL แล้ว Cynthia มีหน้าที่ช่วยเหลือลูกค้าในการสร้าง กำหนดทิศทาง และจัดการการทำงานในอนาคต โดยมอบสิ่งที่ดีที่สุดของ JLL ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ครบครัน และมีชั้นเชิง

เธอมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปีในการขับเคลื่อนการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึง JLL และ GE และมีความเชี่ยวชาญในด้านบริหารจัดการบริการและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์ของทั้งองค์กร การบริหารจัดการพอร์ตสถานประกอบการ กลยุทธ์การขยายธุรกิจใหม่ การปรับโครงสร้างธุรกิจ การบริหารการดำเนินการและความเสี่ยง นวัตกรรม และการตลาด

ฝ่ายดูแลลูกค้าในกลุ่มธุรกิจบริการด้านสถานประกอบการของ JLL ที่ Cynthia รับผิดชอบในขณะนี้ มีหน้าที่หลักในการในการแก้ปัญหาและความท้าทายต่างๆ ที่เป็นอุสรรคต่อกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า เร่งการเกิดนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และสร้างคุณค่าที่แตกต่างให้กับลูกค้าในขณะที่ธุรกิจและความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป

Cynthia เข้าร่วมงานกับ JLL ในปี 2562 หลังจากที่เคยทำงานนานกว่า 20 ปีกับ GE ในตำแหน่งผู้นำในการดูแลรับผิดชอบสายงานต่างๆ ทั่วโลก ในส่วนของผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการพอร์ตและธุรกิจ และการตลาด

Cythia สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลจาก University of Michigan