จริยธรรม ทุกหนแห่ง

JLL ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตามหลักจริยธรรม เราภูมิใจในชื่อเสียงระดับโลกที่เราได้สร้างขึ้น และมีมุ่งมั่นที่จะรักษาและเสริมสร้างชื่อเสียงของเราต่อไป

พันธสัญญาของเราด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต

เราภาคภูมิใจในความเป็นเลิศในผลงานของเรา โอกาสก้าวหน้าในอาชีพที่เรามอบให้กับพนักงานของเรา และการมีส่วนร่วมของเราในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน

การเป็นที่ยอมรับ

จากความสำเร็จที่เราได้รับตลอดมา เราภาคภูมิใจในความเป็นเลิศในผลงานของเรา โอกาสก้าวหน้าในอาชีพที่เรามอบให้กับพนักงานของเรา และการมีส่วนร่วมของเราในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่องค์กรต่างๆ ที่เป็นที่เชื่อถือในวงการ ได้ยกย่องความสำเร็จของเรา


 

2008-2022

2008-2022

การรายงาน

กรณีมีข้อกังวลหรือพบเห็นการกระทำใดที่อาจเป็นการละเมิดหลักจริยธรรมของบริษัท พนักงานที่แจ้งเรื่องราวเข้ามาด้วยความสุจริตใจและเจตนาที่ดี จะไม่จำเป็นต้องกังวลใดๆ เกี่ยวกับการอาจถูกตอบโต้กลับ
โปรดแจ้งรายงานผ่านสายด่วนความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกที่หมายเลข +1 877 540 5066 หรือผ่านทางออนไลน์