Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

กรุงเทพฯ

ไทยขยับขึ้นอันดับ 39 ในรายงานดัชนีความโปร่งใสตลาดอสังหาริมทรัพย์โลก

ออสเตรเลียติดอันดับตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่โปร่งใสมากที่สุดในโลก


เช่นเดียวกับปีก่อนๆ หน้า ประเทศไทยยังคงได้รับการจัดให้อยู่กลุ่มตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีดัชนีความโปร่งใสระดับปานกลาง อย่างไรก็ดี รายงานดัชนีความโปร่งใสตลาดอสังหาริมทรัพย์โลกฉบับประจำปี 2553 แสดงให้เห็นว่าดัชนีความโปร่งใสของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อเนื่อง โดยได้ขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่ 39 จากตลาดอสังหาริมทรัพย์ 81 แห่งที่ครอบคลุมในรายงานฉบับนี้ เทียบกับที่เคยอยู่ในอันดับที่ 45 ในรายงานฉบับปี 2551
 
รายงานดัชนีความโปร่งใสตลาดอสังหาริมทรัพย์โลก (Global Real Estate Transparency Index) เป็นรายงานฉบับรายสองปี ซึ่งโจนส์ แลง ลาซาลล์ จัดทำขึ้นร่วมกับบริษัทในเครือ คือ ลาซาลล์ อินเวสต์ เม้นท์ แมนเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทบริหารการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก
 
อันดับที่ปรับดีขึ้นของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นผลมาจากการที่ค่าดัชนีความโปร่งใสโดยรวมดีขึ้น ทั้งนี้ รายงานดัชนีความโปร่งใสตลาดอสังหาริมทรัพย์โลก มีการให้คะแนนค่าดัชนีจาก 1 ถึง 5 โดย 1 เป็นค่าดัชนีสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ความโปร่งใสสูงสุด และ 5 เป็นค่าดัชนีสำหรับตลาดที่มีความโปร่งใสน้อยที่สุด สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ค่าดัชนีความโปร่งความใสมีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยในปีนี้อยู่ที่ 3.02 เทียบกับค่าดัชนี 3.16 ในปี 2551 และ 3.40 ในปี 2549
 
ค่าดัชนีความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย สะท้อนให้เห็นถึงระดับความโปร่งใสที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดทุน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบัน มีบริษัทจำนวนรวมประมาณ 60 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีก 26 กองที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ทั้งบริษัทและกองทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เหล่านี้ ถูกกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและกฎระเบียบที่เคร่งครัดมากกว่าบริษัททั่วไป รวมถึงการรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างมีมาตรฐานและเป็นประจำ ซึ่งช่วยทำให้เกิดความโปร่งใสให้กับตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยมากขึ้น
 
ต่างจากอดีตที่ผ่านมา การหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ยากลำบาก โดยเฉพาะข้อมูลการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์รายการใหญ่ๆ มักไม่ได้รับการเปิดเผยไม่ว่าจะโดยเจตนาของผู้ซื้อหรือผู้ขาย หรือทั้งสองฝ่าย ดังนั้น มูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงในตลาดที่จะสามารถนำมาใช้เป็นบรรทัดฐานเปรียบเทียบจึงแทบหาไม่ได้
 
นายล่องลม บุนนาค ประธานกรรมการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โดยทั่วไป ระดับความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น หมายถึงความเสี่ยงของการลงทุนที่ลดลง โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี การที่ดัชนีความโปร่งใสในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยปรับตัวดีขึ้น อาจไม่ได้หมายความว่า จะมีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในตลาดเพิ่มมากขึ้นตามมา ทั้งนี้ ตลาดที่มีความโปร่งใสระดับปานกลาง หรือที่มีความโปร่งใสต่ำ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนบางกลุ่มที่เน้นผลตอบแทนการลงทุนเป็นสำคัญ โดยยินดีที่จะเข้าไปลงทุนเมื่อเล็งเห็นโอกาสการได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะเป็นตลาดที่มีความโปร่งใสน้อยกว่าก็ตาม
 
ทั้งนี้และทั้งนั้น การที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยมีดัชนีความโปร่งใสปรับตัวดีขึ้น และมีข้อมูลเปิดเผยในตลาดมากขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อตลาดโดยรวม เพราะจะช่วยให้นักลงทุน เจ้าของ และผู้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ตัดสินใจเรื่องราวใดๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
ออสเตรเลียติดอันดับตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโปร่งใสมากที่สุดในโลก

กลุ่มตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโปร่งใสมากที่สุดในโลกในปีนี้ มีทั้งหมด 12 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลียแคนาดา อังกฤษ นิวซีแลนด์ สวีเดน สหรัฐฯ ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน เบลเยียมและเดนมาร์ก โดยออสเตรเลียได้รับการจัดอันดับให้เป็นตลาดที่โปร่งใสมากที่สุดในโลก เบียดแซงหน้าแคนาดา ซึ่งเดิมเคยอยู่ในอันดับหนึ่ง ตามด้วยอังกฤษซึ่งตกจากอันดับสองไปอยู่ในอันดับสามในปีนี้
 
ดัชนีความโปร่งใสตลาดอสังหาริมทรัพย์โลกปรับตัวดีขึ้นไม่มาก
 
โดยภาพรวมแล้ว ดัชนีความโปร่งใสของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นจากสองปีก่อนหน้ามากนัก ความผันผวนที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในตลาดเงิน เศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ส่งผลให้วงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้ความสำคัญต่อวิธีการอยู่รอดมากกว่าที่จะสนใจเรื่องพัฒนาการของตลาด
 
กระบวนการดำเนินธุรกรรมซื้อขาย และกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของความโปร่งใสในตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม ซึ่งพบว่า ทั้งสองส่วนนี้ไม่มีพัฒนาการมากนัก เนื่องจากตลาดประสบปัญหาในช่วงสองปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งในแง่ของคุณภาพและความลึกของข้อมูล ซึ่งช่วยเสริมความโปร่งใสให้กับตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก
 
แม้โดยภาพรวมทั่วโลก ดัชนีความโปร่งใสจะปรับตัวดีขึ้นไม่มาก แต่ยังมีตลาดอสังหาริมทรัพย์ของหลายๆ ประเทศที่มีดัชนีความโปร่งใสปรับตัวดีขึ้นมาก โดยมี 15 ตลาดที่มีดัชนีความโปร่งใสปรับตัวดีขึ้นมากที่สุด เช่น ตุรกี โปแลนด์ จีน โปรตุเกส อินเดีย โรมาเนีย เยอรมัน ไอร์แลนด์ กรีซ ฮังการี
 
ดัชนีความโปร่งใสของตลาดเอเชียแปซิฟิกปรับตัวดีขึ้นกว่าภูมิภาคอื่นๆ
 
เมื่อเทียบภูมิภาคต่อภูมิภาค ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเอเชียแปซิฟิกมีดัชนีความโปร่งใสปรับตัวดีขึ้นมากที่สุด โดยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อยู่ในกลุ่มตลาดที่มีความโปร่งใสมากที่สุดในโลก ตามมาติดๆ ด้วยสิงคโปร์และฮ่องกง ดัชนีความโปร่งใสที่เพิ่มสูงขึ้น มีความสัมพันธ์กันกับการเพิ่มขึ้นของการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลอย่างอิสระและมีการบังคับใช้กฎหมายในประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นธรรม จีนและอินเดียเป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีดัชนีความโปร่งใสปรับตัวดีขึ้นมากที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยได้ขยับอันดับขึ้นจากเดิมที่อยู่ในกลุ่มตลาดที่มีความโปร่งใสต่ำเมื่อสองปีที่แล้ว มาเป็นตลาดที่มีความโปร่งใสปานกลางในปีนี้
 
นายอลาสเตอร์ ฮิวส์ ซีอีโอ โจนส์ แลง ลาซาลล์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ในเอเชียแปซิฟิกมีพัฒนาที่ดีขึ้น รวมถึงกระบวนการดำเนินธุรกรรมการซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโปร่งใสมากขึ้นด้วย ดัชนีความโปร่งใสจะเป็นตัวช่วยสำหรับทั้งนักลงทุนและบริษัทผู้เช่าหรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ในการประเมินความเสี่ยงในการเข้าไปลงทุนหรือเข้าไปเปิดสถานประกอบการในประเทศต่างๆ ในส่วนของรัฐบาลและองค์กรต่างๆ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ดัชนีความโปร่งใสจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า ตลาดในประเทศมีความโปร่งใสเพียงใดและจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในอันที่จะช่วยปรับปรุงให้ตลาดมีความโปร่งใสมากขึ้น
 
ดัชนีความโปร่งใสของตลาดอสังหาริมทรัพย์โลกประจำปี 2553

ระดับความ โปร่งใส อันดับ ตลาด คะแนน ค่าดัชนี
โปร่งใสมาก 1 ออสเตรเลีย 1.22
2

แคนาดา

1.23
3 อังกฤษ 1.24
4 นิวซีแลนด์

1.25

4

สวีเดน

1.25
6 สหรัฐฯ 1.25
7 ไอร์แลนด์

1.27

8 ฝรั่งเศส

1.28

9 เนเธอร์แลนด์ 1.38
10 เยอรมัน 1.38
11 เบลเยียม 1.46
12 เดนมาร์ก 1.50
โปร่งใส 13 ฟินแลนด์ 1.53
14 สเปน

1.58

15 ออสเตรีย 1.71
16

สิงคโปร์

1.73
17 นอร์เวย์ 1.75
18 ฮ่องกง

1.76

19

โปรตุเกส

1.82
20

สวิตเซอร์แลนด์

1.87
21 อิตาลี 1.89
22

โปแลนด์

1.99
23 แอฟริกาใต้ 2.09
24 สาธารณรัฐเชค

2.15

25 มาเลเซีย 2.30
26 ญี่ปุ่น 2.30
27 ฮังการี 2.33
28 อสราเอล

2.38

โปร่งใสปานกลาง 29 กรีซ 2.60
30

สโลวาเกีย

2.61
31 เมืองหลักของรัสเซีย 2.64
32 โรมาเนีย 2.68
33 ไต้หวัน 2.71
34 ชิลี 2.72
35 เมืองชั้นสองของรัสเซีย 2.86
36 ตุรกี 2.90
37 ยูเออี - ดูไบ 2.93
38 บราซิล 2.95
39 ไทย 3.02
40 บัลกาเลีย 3.03
41 เมืองหลักของอินเดีย 3.11
42 เกาหลีใต้ 3.11
43 เมืองชั้นสามของรัสเซีย 3.12
44 มาเก๊า 3.13
45 เมืองหลักของจีน 3.14
46 เม็กซิโก 3.14
46

ยูเครน

3.14
48 ฟิลิปปินส์ 3.15
49 เมืองชั้นสองของอินเดีย 3.17
50 บาห์เรน 3.28
51 อาร์เจนตินา 3.30
52 คอสตาริกา 3.32
53 สโลเวเนีย 3.33
54 เมืองชั้นสองของจีน 3.38
55 เมืองชั้นสามของอินเดีย 3.39
56 ยูเออี - อาบูดาบี 3.45
57 อินโดนีเซีย 3.46
58 จอร์แดน 3.46
โปร่งใสต่ำ 59 โอมาน 3.50
60

โมรอคโค

3.58
61 โครเอเชีย 3.59
62 อียิปต์ 3.62
63 ซาอุดิอาระเบีย 3.66
64 กาตาร์ 3.70
65 เมืองชั้นสามของจีน 3.73
66 เลบานอน

3.78

67 ปานามา

3.85

68 คูเวต 3.90
69 อูรุกวัย

3.92

70 คาซัคสถาน 3.93
71 โคลัมเบีย 3.96
72 เปรู 4.00
73

ปากีสถาน

4.18
74 เวเนซูเอลา 4.18
75 ตูนิเซีย 4.24
76

เวียดนาม

4.25
77 สาธารณรัฐโดมินิกัน 4.28
78 เบลารุส 4.48
ไม่โปร่งใส 79 ซีเรีย 4.65
80 ซูดาน

4.68

81 แอลจีเรีย 4.74
 

รายงานดัชนีความโปร่งใสตลาดอสังหาริมทรัพย์โลกโดยโจนส์ แลง ลาซาลล์ มีการให้คะแนนค่าดัชนีจาก 1 ถึง 5 โดย 1 เป็นค่าดัชนีสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ความโปร่งใสสูงสุด และ 5 เป็นค่าดัชนีสำหรับตลาดที่มีความโปร่งใสน้อยที่สุด

ตลาดของเมืองหรือประเทศต่างๆ จะได้รับการแบ่งกลุ่ม ตามคะแนนค่าดัชนีความโปร่งใสที่ได้เป็นห้ากลุ่มดังนี้
 

  คะแนน กลุ่ม
  1.00 – 1.49 โปร่งใสมาก
  1.50 – 2.49 โปร่งใส
  2.50 – 3.49 โปร่งใสปานกลาง
  3.50 – 4.49 โปร่งใสต่ำ
  4.50 – 5.00 ไม่โปร่งใส