Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

โจนส์ แลง ลาซาลล์จับมือห้องปฏิบัติการกลางสนับสนุนโครงการ Q Building

มุ่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของอาคาร


กรุงเทพฯ 7 เมษายน 2553 - บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อลงความร่วมมือกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ในการสนับสนุนโครงการ Q Building ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้น เพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร โดยโจนส์ แลง ลาซาลล์ จะสนับสนุนให้อาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัยกว่า 40 อาคารที่บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการอาคาร ในกรุงเทพฯ ภูเก็ตและหัวหิน ให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
 
นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ โจนส์ แลง ลาซาลล์ กล่าวว่า  “โครงการ Q Building นับเป็นความคิดริเริ่มที่ดีที่จะช่วยกำหนดแนวทางและกระตุ้นให้เจ้าของอาคารต่างๆ ให้ความสำคัญต่อมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในอาคารมากยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้ประโยชน์หรือผู้อยู่อาศัยในอาคาร นอกจากนี้ เราเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารอีกด้วย โดยเจ้าของอาคารที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน สามารถนำไปใช้เป็นหนึ่งในจุดขายสำหรับการดึงดูดผู้เช่าหรือผู้ซื้อ
 
โครงการ Q Building ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง ซึ่งเป็นองค์กรบริการด้านห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวจะเน้นการตรวจวัดมาตรฐานคุณภาพด้านสุขอนามัยภายในอาคาร ได้แก่ อากาศ น้ำ อาหาร และสภาพแวดล้อม อาคารที่ผ่านมาตรฐานจะได้รับการรับรอง ส่วนอาคารที่ไม่ผ่าน จะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือในการปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐานต่อไป
 
นายวิวัฒน์ วินิจฉัยกุล กรรมการผู้จัดการ ห้องปฏิบัติการกลาง กล่าวว่า “เราเลือกให้โจนส์ แลง ลาซาลล์เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการผลักดันโครงการนี้ เนื่องจากโจนส์ แลง ลาซาลล์เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านบริหารจัดการอาคารชั้นนำรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีอาคารที่มีชื่อเสียงที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเป็นจำนวนมาก เราเชื่อว่า การที่โจนส์ แลง ลาซาลล์ส่งเสริมให้อาคารที่อยู่ภายใต้การดูแลเข้าร่วมโครงการ Q Building จะช่วยกระตุ้นให้เจ้าของอาคารอื่นๆ ในประเทศไทย มีความตื่นตัวที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย เมื่อเห็นตัวอย่างผลสำเร็จที่เกิดขึ้น”
 
หนึ่งในลูกค้าของโจนส์ แลง ลาซาลล์ที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ Q Building แล้ว ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) ซึ่งมีอาคารสำนักงานเกรดเอ ที่บริหารจัดการอาคารโดยโจนส์ แลง ลาซาลล์ สามอาคาร ได้แก่ อาคารอับดุลราฮิมเพลส 990 พระรามสี่ อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ และอาคารจีพีเอฟวิทยุ
 
นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด แลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงกับนายวิวัฒน์ วินิจฉัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ในการสนับสนุนโครงการ Q Building เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมอาคารในประเทศไทย
 
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เดิมคือ บริษัท ห้องปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหาร จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้บริการทดสอบด้านห้องปฏิบัติการ การสุ่มตรวจและรับรองสินค้า ที่ปรึกษาระบบคุณภาพและเทคนิครวมทั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มีสำนักงาน 6 สาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่สำนักงานสาขาเชียงใหม่ สาขาขอนแก่น สาขาฉะเชิงเทรา สาขากรุงเทพ สมุทรสาคร และสาขาสงขลา พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานมากกว่า 350 คน