Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ข่าว

 

 

กรุงเทพฯ เกาะกลุ่มเมืองที่มีต้นทุนการเช่าสำนักงานเกรดพรีเมี่ยมถูกที่สุดในโลก/thailand/th-th/news/212/กรุงเทพฯ-เกาะกลุ่มเมืองที่มีต้นทุนการเช่าสำนักงานเกรดพรีเมี่ยมถูกที่สุดในโลกกรุงเทพฯ เกาะกลุ่มเมืองที่มีต้นทุนการเช่าสำนักงานเกรดพรีเมี่ยมถูกที่สุดในโลกแม้ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพฯ จะปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8 กรุงเทพฯ2018-12-07T06:00:00Z

ข่าวล่าสุด

 

 

ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์

วินัย ใจทน

ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร

02 624 6540

winai.jaiton@ap.jll.com