Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนหนึ่งในปณิธานของเราที่จะสร้างคุณค่าที่แท้จริงในโลกที่ไม่หยุดนิ่ง คือกความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองระดับองค์กรที่ดีในทุกประเทศทั่วโลกที่เราดำเนินธุรกิจ ด้วยการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจของเรา เรามีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ เพื่อแสดงถึงมาตรฐานสูงสุดในด้านบรรษัทภิบาล ความโปร่งใส และจรรยาบรรณ เราให้การสนับสนุนต่อโครงการที่แสดงถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในส่วนของความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริการของเรา ทั้งนี้ เรามีทักษะและโอกาสในการช่วยลดผลกระทบที่อสังหาริมทรัพย์มีต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของเราคือการเป็นผู้นำในวงอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการพลังงาน

โปรดเข้าไปที่ www.joneslanglasalle.com/csr เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา

สิ่งแวดล้อม
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในวงการอสังหาริมทรัพย์ ในด้านที่เกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการด้านพลังงานทั้งสำหรับลูกค้าและบริษัทของเราเอง ด้วยศักยภาพความสามารถที่เรามี เราจึงมีโอกาสผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยลดผลกระทบจากอสังหาริมทรัพย์มีต่อสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด

ที่ทำงาน
เราเน้นการสร้างและดำรงสถานภาพของเราในฐานะการเป็นที่ทำงานที่พร้อมให้การต้อนรับและให้ผลตอบแทนแก่พนักงานของเราทั่วโลก เราทุ่มเทในการพยายามดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความเป็นเลิศ ด้วยการให้กำลังใจและช่วยให้พนักงานของเราประสบความสำเร็จ

ความหลากหลาย
เราสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เห็นคุณค่าของความแตกต่างที่เรามี และสะท้อนถึงโลกแห่งความหลากหลายที่เราทำงานอยู่ การปลูกฝังวัฒนธรรมการผสมผสานของบุคลากรและแนวความคิดที่แตกต่าง ช่วยให้เราสามารถสร้างเสริมศักยภาพความสามารถในการบริการของเราให้แข็งแกร่งขึ้น และสร้างคุณค่าให้กับชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

ชุมชนและสังคม
เรามั่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองที่ดีในทุกที่ที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจอยู่

หลักจรรยาบรรณและหลักบรรษัทภิบาล
เราภาคภูมิใจต่อชื่อเสียงอันดีเด่นทั่วโลกที่เราสร้างไว้ ในด้านความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาล พนักงานของเราและทุกๆ คนที่ดำเนินธุรกิจในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ยึดมั่นต่อหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และหลักปฏิบัติต่อคู่ค้า (Vendor Code of Conduct) เรายังภาคภูมิใจในหลักบรรษัทภิบาลของเราที่มีคุณภาพและได้รับการปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด รวมไปถึงผลประโยชน์ที่นโยบายเหล่านี้มีขึ้นเพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมด 

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจช่วยให้บุคลากรของเราเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในฐานะตัวแทนของโจนส์ แลง ลาซาลล์ หลักจรรยาบรรณประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ที่บ่งบอกถึงหน้าที่รับผิดชอบที่เรามีต่อลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ตลอดถึงชุมชนและหน่วยงานรัฐบาลในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ คณะกรรมการบริหารของเราให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และช่วยดูแลให้เราดำเนินงานโดยสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณนี้ คุณสามารถรายงานกรณีที่อาจเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณของเราได้ที่สายด่วนจรรยาบรรณทั่วโลก (Ethics Hotline) ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

หลักปฏิบัติต่อคู่ค้าของเรา
เราเชื่อมั่นว่า คู่ค้า ซึ่งหมายถึงบริษัทและบุคคลที่ขายสินค้าและบริการให้กับโจนส์ แลง ลาซาลล์หรือให้แก่ลูกค้าของโจนส์ แลง ลาซาลล์ จะเคารพในเรื่องความซื่อสัตย์ของเรา แม้ว่าคู่ค้าเหล่านี้ของเราจะดำเนินธุรกิจเป็นเอกเทศ แต่การแนวทางปฏิบัติด้านการดำเนินธุรกิจของพวกเขาสะท้อนถึงแบรนด์และชื่อเสียงของเรา เราคาดหวังว่าให้บริษัทคู่ค้าทั้งหมดของเรา ยอมรับและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติต่อคู่ค้าของเราอย่างเคร่งครัด